DISCLAIMER

Buurtinformatienetwerk 'BIN Bos' Steenokkerzeel

 

Clausule van niet-aansprakelijkheid

Het buurtinformatienetwerk “BIN Bos” van Steenokkerzeel, vertegenwoordigd door haar coördinatoren levert, als een burgerinitiatief uitsluitend bestaande uit niet bezoldigde vrijwilligers, grote inspanningen opdat de informatie op deze website, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Dit zonder te streven naar absolute volledigheid wat betreft het verstrekken van informatie betreffende de problematiek van de inbraak- en/of brandpreventie.

Indien, ondanks deze inspanningen, de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, zullen de coördinatoren van “BIN Bos” de grootst mogelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Niettegenstaande het voorafgaande, kan “BIN Bos” geen enkele garantie bieden over de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de inhoud en zij wijst elke aansprakelijkheid af inzake de inhoud van de informatie die via deze website kan worden geraadpleegd of kan worden uitgewisseld.

De coördinatoren kunnen bovendien geen enkele garantie bieden en wijzen elke, uitdrukkelijke of impliciete, aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van deze website en met het gebruik dat van de geboden informatie wordt gemaakt.

Indien deze website bijzonder links naar ondernemingen, diensten, organismen of personen zou bevatten, kan “BIN Bos” geen enkele impliciete garantie bieden van de verkoopbaarheid van de diensten die door deze ondernemingen, organismen of personen worden aangeboden en van de geschiktheid voor een bepaald gebruik.

Het “BIN Bos” geeft geen enkele impliciete garantie van de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald gebruik, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon - bijvoorbeeld, bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling - vertrouwd zou hebben op informatie opgenomen in deze website.

De gegevens op deze website hebben een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden waar zulks verboden of gelimiteerd zou zijn.

Met deze clausule van niet-aansprakelijkheid wordt niet beoogd in te gaan tegen in de geldende wetgeving vervatte vereisten, noch om aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Indien enige bepaling van deze DISCLAIMER onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

 

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld.

Het “BIN Bos” controleert deze websites niet en kan dus in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door het aanbieden van verbindingen ('hyperlinks') met andere websites, door de inhoud ervan, met name betreffende de kwaliteit en de volledigheid van de informatie die zij bevatten, alsook door de gevolgen van handelingen gebaseerd op deze inhoud.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van de websites vanuit dewelke u in verbinding kon worden gesteld met de site van “BIN Bos”.

Indien u wenst dat de website van “BIN Bos” een hyperlink voorziet naar uw professionele website, vragen wij u eerst contact op te nemen met de coördinatoren waarvan u de gegevens kan vinden op de pagina “Werking BIN Bos/Coördinatoren”. Deze zullen u zo snel mogelijk over de toelaatbaarheid hiervan informeren. Behoudens uitzondering kan deze aanvraag slechts worden overwogen indien uw professionele website eveneens een link voorziet naar de website van “BIN Bos”.

Elke link van een professionele website naar deze van “BIN Bos” zal, eventueel, op eenvoudige aanvraag van deze laatste moeten worden verwijderd.